Maco Mlieč

Autor: Jozef Gregor- Tajovský
Útvar: kriticko-realistická poviedka z dedinského prostredia
Kompozícia: krátky príbeh bez zvratov a napätia s komplikovanou stavbou:
I. Stretnutie rozprávača (v 1. os. j. č.) s Macom Mliečom
II. Vysvetlenie rozprávača, prečo zachytil stretnutie III.
Prerozprávanie života Maca Mlieča od dôb, keď začal pracovať, prerývané opismi postavy a charakteristikou
Forma: poviedka má charakteristické znaky realistickej tvorby
Téma: život a životné podmienky najbiednejšieho človeka, ktorý sa nedokáže brániť
Idea: doživotná oddanosť pánovi
Postavy: Maco Mlieč- pracovitý paholok; „Mliečnik bol už starší muž zhrbenej postavy a bol spoly hluchý. Bol krátky, široký, hrdla nič – akoby ho z pňa odťal. Čela skoro ani nemal, oči ako myš, nos ani gombička a celý preliaknutý; len líca, akoby ho ucápal, a vrchnú gambu na tri prsty a odutú , akoby ho všetky predné zuby boleli. Vlasy ako jež a hrdzavé akési a ušú skoro nič.“; Maco sám mohol za svoj osud (zanedbáva sa) gazda- Mliečnikov pán, ktorý sa stane richtárom gazdiná
Dejová línia: Poviedka začína stretnutím autora s kraviarom Macom a pokračuje ich následným rozhovorom. Rozprával o svojom osude, no nesťažuje sa, skôr vzdáva vďaku richtárovi za doterajšiu opateru a aj za to, že mu sľúbil doopatrovať ho až do jeho smrti, či už bude vládať robiť, alebo nie. Ako mladý v 18 rokoch nastúpil do služieb u bohatého gazdu ako paholok. Kým mu rodičia žili, dostával od gazdu aj slušnú plácu, no jemu stačilo len aby mal čo jesť, čoho si vypiť a trochu tabaku do fajočky. Spával pri koňoch a práve kone sa stali jemu najmilšie. Staral sa o ne lepšie ako o seba samého. Keď mu prešlo tridsať rokov, čím ďalej, tým viac sa zanedbával. Roky pribúdali a už sa nevládal o kone starať, nuž gazda ho k volom pridelil. No neskôr ho spravil pastierom kráv. Zdravie ho opúšťalo, v kolene štiepalo. Už spával len v telinci. Ostatný sluhovia keď ho videli, tak aj jeho robotu spravili. Jedného večera sa Maco vypravil do domu za gazdom, zistiť čo mu je dlžný. Gazda ho ubezpečil, že nemá žiadne podlžnosti a sľúbil mu dať 13 zlatých za všetku tú robotu. Maco bol spokojný a povedal gazdovi, aby tie peniaze použil na jeho pohreb. Ráno ho našli mŕtveho. Gazda ako sľúbil, vystrojil mu poriadny pohreb. Na truhle bolo ešte aspoň naposledy spravodlivé meno Macovo, i kedy sa narodil a umrel, že richtára celá obec pochválila, len sluhovia v obci si povrávali, že však ho mal za čo pochovať…
Filozofia Maca Mlieča: poriadne robiť celý život a statočne zomrieť
Autor kritizuje pánov a spoločnosť, zdieranie pracovitého človeka, ľahostajnosť voči slabším a nejakým spôsobom postihnutým. V tejto poviedke vytvoril jednu zo svojich najkrajších postáv. Mliečove morálne vlastnosti, ľudskosť sú v ostrom kontraste nielen s jeho odpudzujúcim zovňajškom, ale aj s charakterovými vlastnosťami gazdu a richtára v jednej osobe. Autor tu vystupuje v úlohe rozprávača, ale na deji sa nezúčastňuje. Vyvoláva tým dojem skutočnej udalosti.
OTÁZKY K DIELU:
· Charakterizuj postavy.
MACO MLIEČ- pracovitý paholok; Maco sám mohol za svoj osud (zanedbáva sa); Macove morálne vlastnosti, ľudskosť sú v ostrom kontraste s jeho odpudzujúcim zovňajškom, ale aj s charakterovými vlastnosťami gazdu a richtára v jednej osobe
GAZDA- nevďačný, no nakoniec Macova dobrota pohla aj s ním a prebudilo sa v ňom svedomie
· Aký problém zobrazil autor v diele a ako ho zobrazil?
Autor kritizuje pánov a spoločnosť, zdieranie pracovitého človeka, ľahostajnosť voči slabším
· Vysvetli symbolický názov poviedky.
· O aký útvar ide?
kriticko-realistická poviedka
· V ktorej osobe vystupuje rozprávač?
1. osoba j. č. · Aký jazyk použil autor v poviedke?
použil ľudový jazyk s mnohými dialektizmami
· „Gazda mal už asi 60 rokov, lenže sa s Macom nedal ani porovnať. Bohatý, doprial si, nič nerobil, peši nevyšiel ani do poľa a na Macovi sa iba ohorená čierna chlpatá kožka na širokých veľkých kostiach, čaptavá noha a dokľavené prsty na nohách.“
-Aký druh charakteristiky je použitý?
a) porovnávacia
b) kontrastná
c) skupinová
d) nepriama
· Porovnaj Maca Mliča s Ondrášom Machuľom (čo mali spoločné, čo odlišné).
Maco Mlieč- sám mohol za svoj osud (zanedbáva sa)
Ondáš Machuľa- mrzák od narodenia
-obaja sa stránili ľuďom, mali radšej samotu, nechceli byť nikomu dlžní, sú pracovitý
· Ktoré z uvedených tvrdení o tvorbe Tajovského je nepravdivé?
a) všetky príbehy situoval na slovenský vidiek
b) vo svojej tvorbe naplno rozvinul žáner črty a poviedky
c) vo svojich dielach si všíma sociálne najslabšie vrstvy
d) do slov. literatúry uviedol zemianstvo a jeho problémy
· „Gazda vystrojil mu krásny pohreb s kňazom a odobierkou, na truhle bolo aspoň naposledy spravodlivé meno … I kedy sa narodil a zomrel, že richtára pochválila celá obec, len sluhovia si rozprávali, že ho však mal za čo pochovať.“
-Vysvetli záver poviedky.
· Ako rieši problém chudobného človeka Tajovský? Porovnajte ho s Kukučínom.
TAJOVSKÝ- snaží sa osloviť čitateľa cez súcit a slzy, chce čitateľa dojať; problém chudobného človeka rieši priamo, zobrazuje hlavne to smutné, kladie dôraz na sociálne rozdiely
KUKUČÍN- snaží sa osloviť čitateľa využitím humoru; dôraz kladie na charakterovú a psychologickú stránku chudobného človeka, v menšej miere si všíma sociálne problémy
+
· Apoliena
Autor: Jozef Gregor- Tajovský
Hlavná postava: Apoliena- 15-ročné sedliacke dievča, veľmi biedne a slabé
Vykresľuje obraz slúžky, ktorá stratila sluch od bitky, ktorou ju denne doma v opilosti častoval vlastný otec. Patrí do okruhu próz, v ktorých autor odhaľuje následky alkoholizmu. V poviedke je rozprávačom jeden z učňov u remeselníka, kde Apoliena slúži. Výsmešný postoj k hluchej slúžke sa postupne mení na súcit a pochopenie.
· Mamka Pôstková
Autor: Jozef Gregor- Tajovský
Útvar: poviedka
Téma: zobrazenie chudobných vrstiev
Idea: príbeh mamky Pôstkovej
Postavy: mamka Pôstková- maličká, štíhla, ubiedená, útla, nevzdelaná, chudobná žena, má veľký zmysel pre povinnosť; tak sa chcela obetovať, až ju začali zneužívať; sama si mohla za svoj osud, ale z časti aj alkohol jej manžel; jej syn; manželka jej syna bankár (rozprávač) gazda
Dejová línia: námet čerpá z dedinského prostredia; úvodom poviedky je vstup mamky Pôstkovej do banky. Prišla si dať vypísať zmenku na 3 koruny (na vtedajšie pomery veľa). Bankárovi sa to zdá byť málo, ale nakoniec jej zmenku vydá. Mamka chce splatiť všetok dlh do svojej smrti. Bankár ju ľutuje a chce jej pomôcť. Mamka má zlého syna, ktorý jej vzal peniaze na zaplatenie dlhu po dvoch rokoch. Bankár mamku klame, chce aby teraz dlh neplatila, pretože jej chce pomôcť. Manželka jeho syna sa neskôr nasťahuje k mamke, pretože syn mamky Pôstkovej je alkoholik. Spolu majú veľa detí, o ktoré sa starajú mamka Pôstková s manželkou jej syna. Manžel mamky Pôstkovej, ktorý ju veľmi trápil, zomrel. Podľa rozprávača je to zjednodušenie života mamky. Syn mamky Pôstkovej ju vyhodí z vlastného domu a mamka žije v chudobnej chatrči. Svoj dlh v banke mamka splatí, žije sama, dožičí aj svojim vnúčatám. Začína si sporiť peniaze, ktoré odloží k nespoľahlivému gazdovi, ktorý ich prepil alebo rozdal. Mamka opäť nemá peniaze, dlh opäť nezaplatí. Mamka spadla z rebríka, zlomila si ruku, dali ju do hroznej nemocnice. Syn ju ide pozrieť, ale opäť sa opil. Mamka sa vráti k svojmu synovi, ale má zlé svedomie, že nemôže pracovať. Začína predávať svoje veci, aby im pomohla. keď už nemá peniaze, opäť od syna odchádza. Nakoniec predala aj svoju perinu, aby mala na splatenie dlhu a na svoj pohreb.
Jazyk: nenáročný, dialógy, opis, rozprávanie, zdrobneniny, úvaha (bankár o mamke)
Znaky: 1. dej je v prítomnosti

             2.
obyčajní ľudia vnútorne bohatí
OTÁZKY K DIELU:
· Opíš a charakterizuj mamku Pôstkovú.
maličká, štíhla, ubiedená, útla, nevzdelaná, chudobná žena má veľký zmysel pre povinnosť; tak sa chcela obetovať, až ju začali zneužívať; sama si mohla za svoj osud, ale z časti aj alkohol
· Ako sa zmení charakter syna mamky Pôstkovej?
na začiatku pije, nestará sa o svoje deti, vyhodí mamku Pôstkovú z jej domu, zlom v ňom nastáva, keď sa mamka dostane do nemocnice, uvedomí si chybu a prijme mamku späť domov
· Čo chce autor vyjadriť postavou mamky Pôstkovej?
postavou chce vyjadriť obetavú lásku matky k synovi aj za cenu vlastného nešťastia, snaží sa poukázať na život ľudí z chudobnej spoločenskej vrstvy, ktorí sú síce chudobní, ale predsa sú vnútorne naplnení bohatstvom ľudského citu a charakteru, ukrytého v biede a v ľudskom utrpení
· Vysvetlite symbolický názov tejto poviedky.
· Ako sa prejavuje autorova autobiografická črta v tejto poviedke?
autorova autobiografická črta je ukrytá v postave bankára; aj Tajovský, tak ako bankár z poviedky, chcel pomáhať chudobným ľuďom 
· Porovnajte postavu Maca Mlieča a mamky Pôstkovej.
· Porovnajte zobrazenie dedinského človeka u Tajovského a Kukučína.
· Pastierča
Autor: Jozef Gregor- Tajovský
Téma: problémy medzi chudobnými a bohatými
Idea: tragický príbeh veľkej lásky dvoch mladých ľudí
Postavy: Zuzka- (pastierča) chudobné, milé, pekné, pracovité dievča, sirota Štefan- Zuzkin gazda, Zuzka pracuje u jeho babky stará Cedílková- Štefanova babka Samko Hlaváč- richtárov syn, Zuzkin milý, najbohatší v dedine
Dejová línia: Zuzka je sirota a starajú sa o ňu dedinské ženy. Pracuje 4 roky u starej Cedílkovej, ktorá ju mala pre jej pracovitosť veľmi rada. Zuzkinu krásu jej závideli ostatné ženy z dediny a ohovárali ju. Bola zaľúbená do Samka, ale všetci si mysleli, že sa vydá za Štefana. Stará s tým nebola veľmi spokojná, lebo Zuzka nemala žiaden majetok. Štefan mal Zuzku veľmi rád, ale nevedel jej to povedať, žiarlil na ňu, keď ju videl stretávať sa so Samom. Štefan videl ako sa Zuzka so Samkom bozkávajú. Zuzka si potom uvedomí, že so Samkom šťastná nebude, lebo on nie je z jej vrstvy. Štefan je nahnevaný. Samkov otec nesúhlasí so vzťahom Samka a Zuzky a Samka zbije. Samko odchádza z domu pracovať na pílu. V lete Samko odišiel z píly, pomáha pri kosbe a býva u starej Cedílkovej. Naďalej sa stretáva so Zuzkou. Samko išiel k otcovi, chcel sa s ním zmieriť, no otec ho odmietol. Zuzka čaká dieťa a Samko rukuje na vojnu do Bosny. Zuzka sa hanbí za to, že je tehotná, dieťa nechce. Stará Cedílková vyhodí Zuzku, tá býva teraz raz tu a raz tam. Zuzka ochorela, má žltačku, malý Samko zomrel. Samkov otec písal Samkovi list, že malý Samko zomrel, a tak ho už nič neviaže k Zuzke. Samko odpísal, že ho k nej viaže povinnosť, láska a napísal aj Zuzke. Tá sa uzdravila, odchádza do služby do mesta. Samko jej sľúbil, že keď sa vráti z vojny, vezme si ju. No Zuzka zasa ochorela na suchoty a zomrela.
Záver diela: Nedošlo teda k zmiereniu ani medzi otcom a synom, ani medzi spoločenskými vrstvami.
Jazykové prostriedky: frazeologizmy (z peknej misy sa nenaješ, keď je prázdna) epitetá, metafory (hadie jazyky)
· Statky – zmätky
Autor: Jozef Gregor- Tajovský
Útvar: divadelná hra v 4. dejstvách
Kompozícia: autor dodržiava tradičné členenie drámy, kríza nie je vystupňovaná, kríza spočíva viac v morálnej rovine ako v prezentácii na scéne
Forma: autor využíva jadrný, ľudový jazyk s mnohými dialektizmami, postavy charakterizuje i pomocou jazyka
Téma: vplyv honby za majetkom na ľudí
Idea: nanútené manželstvo Ďurka a Zuzky za vidinou majetku
Čas deja: hra je rámcovaná vianočným obdobím (to preto, aby bola viac umocnená atmosféra)
I. dejstvo- Vianoce u Ľavkov
IV.
dejstvo- po roku Vianoce u Kamenských
Postavy:
Ľavkovci: Ďurko- mládenec po vojne, má úspechy u dievčat, je k nim ľahostajný, za dôležitejšie považuje peniaze než lásku, je namyslený, sebavedomý, rád sa zabáva, nie je celkom pripravený na manželstvo
Jano- Ďurkov otec, chválenkár, rád si vypije
Žofa- Ďurova matka, tlačí ho oženiť sa pre peniaze, má obzvlášť ľudový jazyk
-obaja v Ďurovi nevidia nič zlé, majú ho obzvlášť radi
Palčíkovci: Mara- Žofina sestra, chorľavá, lakomá a dokáže všetko a všetkých kritizovať Ondrej- skúpi Marin manžel, nevidí svoje nedostatky -bezdetní manželia, chcú lacnú pracovnú silu, Ďurovi a Zuzke sľúbia, že im prepíšu dom
Kamenskí: Zuzka- tichá, ústupčivá, dobrá dievčina, keď jej Ďurko začal byť neverný, odchádza aj napriek tomu, že je tehotná Tomáš- Zuzkin otec, ide mu o lásku, nie o peniaze, je múdry a zásadový, po celý čas je proti svadbe Kata- sestra Ondreja Palčíka, Tomášova manželka, Zuzkina matka, vďaka nej Zuzka privolila k svadbe
Michal Kaňúrik
Beta- opustila manžela, Ďurkova milenka, je bezohľadná, túži po majetku aj za cenu,že raní Zuzku, chce dosiahnuť svoje
1. EXPOZÍCIA (predstavenie postáv, prostredia, načrtnutie zdroja konfliktu)- Ľavkovci, Palčíkovci a Kamenskí sa vyjadrujú k možnej svadbe Ďurka a Zuzky
2. KOLÍZIA (narúšanie vzťahov, zárodky krízy)- Zuzka a Ďurko si nerozumejú, Ďurko chodí za Betou, Palčíkovci sú nespokojní s ich prácou
3. KRÍZA (konfliktné vyhrotenie vzťahov)- Zuzka opúšťa muža, Ďuro si privádza Betu, Palčík odmieta prepísať majetok- prejavujú sa výsledky kolízie, ešte je možné zmierenie
4. PERIPETIA (zvrat)- hádka, Ďuro vyženie Betu a Palčík Ďura, rozbitý rodinný život
5. ROZUZLENIE (vyriešenie)- Ďurko prichádza odprosiť Zuzku, Palčíkovci odprosia Kamenských, Zuzka odmieta návrat k mužovi
Morálny úpadok: keď Zzka odišla, Palčíkovci dovolili Ďurkovi doviesť si frajerku (Betu) ešte v ten večer, a to len preto, aby mali pracovnú silu
Už názov hry je výborne volený po významovej stránke. Jasne naznačuje zmysel hry, že súkromé vlastníctvo spôsobuje spoločenský a mravný rozvrat.
V tejto dráme autor kriticky zobrazil spoločenské pomery na dedine. Jadro dramatického konfliktu v tejto hre tvorí zápas o majetok, vyostrovaný citovými krízami a nezhodami na jednej strane a charakterovými protikladmi hlavných postáv na druhej strane. Kvôli statkom (majetkom) sú spôsobené zmätky v medziľudských vzťahoch. Príbeh sa nekončí sentimentálnym zmierením. V dráme zvíťazili morálne vzťahy, víťazom celého sporu je Zuzka. OTÁZKY K DIELU:
· Aký problém rieši autor v tejto dráme?
V tejto dráme autor rieši spoločenské pomery na dedine
· Z koľkých dejstiev sa skladá táto div. hra?
div.
hra sa skladá zo štyroch dejstiev
· Napíš časti drámy + v Statkoch- zmätkoch?
· Čím je rámcovaný dej tejto hry?
dej tejto hry je rámcovaný obdobím Vianoc
· Charakterizuj postavy a vzťahy medzi nimi.
· Čo spôsobili statky medzi ľuďmi?
spôsobili spoločenský a mravný rozvrat
· Čo je hlavnou príčinou nevydareného manželstva v hre?
Ďurko aj Zuzka pristali na uzavretie manželstva bez lásky za prísľub majetku
· Aký je záver drámy? (A prečo?)
a) šťastný b) zmierlivý
       c) tragický d) nečakaný
-pre Palčíkovcov a Kamenských je zmierlivý, pretože nechcú prežiť vianočný čas v hneve a hriechu; pre Ďura tragický, pretože Zuzka mu odpúšťa, ale spolužitie odmieta; pre Zuzku víťazný – víťazí vyššou morálkou, ktorá však vyžaduje obetu
· Čo platí o poviedkach a štýle Tajovského?
a) zachytáva život a životné podmienky najbiednejších ľudí, ktorí sa nemôžu brániť
b) svoje biedne postavy zobrazuje s humorom
c) vytvára krátky príbeh bez zvratov a napätia, pôsobí ako portrétista
d) vo svojich poviedkach ironizuje pýchu malomestského obyvateľstva
e) vytvára dojem, že svoje postavy dôverne pozná – rozpráva sa s nimi